Strategic Consultant

Dịch Vụ Tư Vấn Chiến lược – cung cấp chủ yếu là đội ngũ làm chiến lược và kế hoạch truyền thông.
Chiến lược truyền thông sẽ dựa trên chiến lược Marketing khách hàng cung cấp bảo gồm:

  • Sản phẩm chiến lược
  • Chiến lược giá
  • Chiến lược kênh phân phối
  • Khách hàng chiến lược
  • Nguồn lực tài chính
  • Và mục tiêu truyền thông mà marketing yêu cầu.

Chiến lược truyền thông sẽ đưa ra những công cụ và phương tiện hiệu quả để đạt được mục tiêu mà marketing yêu cầu dựa trên 1 nguồn lực tài chính phù hợp.

KPI của truyền thông sẽ là khả năng tiếp cận đối tượng khách hàng tiềm năng hiệu quả, được đo đạt kỹ lưỡng bằng các con số và thông số.

Chiến lược truyền thông sẽ là một hệ thống tư duy phân bổ phương tiện thích hợp dựa trên nguồn lực và mục tiêu của doanh nghiệp.

Chiến lược truyền thông gồm 2 yếu tố cơ bản đó là OnL và OFL … Đó là sự kết hợp linh hoạt của 2 tổ hợp phương tiện Event và digital theo định nghĩa đặc biệt của các chuyên gia tư vấn chiến lược của LPVN.

Các doanh nghiệp sẽ thấy được sức mạnh sáng tạo mà chiến lược truyền thông từ các chuyên gia LPVN luôn cố gắng tìm tòi và liên tục nghiên cứu phát triển.
….
Làm truyền thông mà lạc hậu thì đó là 1 sự thất bại lớn.

 

  • email us

Chiến Lược
Truyền Thông

beard-2286440_1920

Chiến lược
Marketing

team1

Chiến lược
Thương Hiệu

booking now

Bạn chưa định hướng được chiến lược? Hãy cho LP Việt Nam biết những khó khăn, các chuyên gia của chúng tôi sẽ hỗ trợ Doanh Nghiệp bạn !

Câu Hỏi Của Bạn

Please enter your email, so we can follow up with you.
Call me !!